Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

System dozoru elektronicznego – szansa na odbycie kary w domu

System dozoru elektronicznego – opaska szansą na odbycie kary w domu

System dozoru elektronicznego (SDE) to forma odbywania kary pozbawienia wolności, która polega na monitorowaniu skazanego w miejscu jego zamieszkania za pomocą specjalnych urządzeń elektronicznych. SDE jest równorzędną formą odbywania kary pozbawienia wolności, co oznacza, że skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze lub przedterminowe zwolnienie ze skróceniem kary. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w systemie dozoru elektronicznego może być odbywana kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku i 6 miesięcy. Adwokat do spraw karnych działający w Myślenicach, Dobczycach, Gdowie, Wieliczce, Suchej Beskidzkiej, Jordanowie, Mszanie Dolnej i Limanowej udzieli profesjonalnej pomocy przy ubieganiu się o opaskę SDE na każdym etapie postępowania.

Kto może ubiegać się o SDE?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, prokurator, kurator sądowy lub dyrektor zakładu karnego. Skazany może złożyć wniosek w każdym czasie, również po rozpoczęciu odbywania kary w zakładzie karnym.

Jakie są warunki udzielenia zezwolenia na SDE?

Zgodnie z art. 43a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego udziela sąd penitencjarny, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

W praktyce oznacza to, że sąd w pierwszej kolejności ocenia, czy skazany nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa innych osób. Ponadto, sąd bierze pod uwagę stopień demoralizacji skazanego, czyli to, czy skazany był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece nad małoletnim, przeciwko mieniu lub przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ważne jest również, aby skazany miał odpowiednie warunki do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, w tym stabilne miejsce zamieszkania i możliwość zapewnienia sobie opieki i pomocy osób bliskich.

Rola adwokata w uzyskaniu zgody na opaskę (SDE)

Adwokat – obrońca w sprawach karnych może udzielić skazanemu pomocy w uzyskaniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Adwokat może:

  • ocenić, czy skazany spełnia przesłanki do uzyskania zezwolenia na SDE,
  • sporządzić wniosek o udzielenie zezwolenia na SDE,
  • przygotować skazanego do przesłuchania przed sądem,
  • reprezentować skazanego w postępowaniu przed sądem penitencjarnym.

Adwokat może również pomóc skazanemu w uzyskaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd penitencjarny.

Podsumowanie

System dozoru elektronicznego to szansa dla skazanych na odbywanie kary w domu, wśród bliskich. Wniosek o udzielenie zezwolenia na SDE może złożyć obrońca skazanego. Adwokat Grzegorz Szafraniec – prowadzący Kancelarie Adwokacka w Myślenicach może udzielić skazanemu pomocy w uzyskaniu zgody na „opaskę” SDE osoby zainteresowane zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Adwokat Myślenice, Dobczyce, Sucha Beskidzka, Jordanów, Gdów, Wieliczka, Limanowa, Mszana Dolna.

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version