Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

System dozoru elektronicznego – szansa na odbycie kary w domu

System dozoru elektronicznego – opaska szansą na odbycie kary w domu

System dozoru elektronicznego (SDE) to forma odbywania kary pozbawienia wolności, która polega na monitorowaniu skazanego w miejscu jego zamieszkania za pomocą specjalnych urządzeń elektronicznych. SDE jest równorzędną formą odbywania kary pozbawienia wolności, co oznacza, że skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze lub przedterminowe zwolnienie ze skróceniem kary. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w systemie dozoru elektronicznego może być odbywana kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku i 6 miesięcy. Adwokat do spraw karnych działający w Myślenicach, Dobczycach, Gdowie, Wieliczce, Suchej Beskidzkiej, Jordanowie, Mszanie Dolnej i Limanowej udzieli profesjonalnej pomocy przy ubieganiu się o opaskę SDE na każdym etapie postępowania.

Kto może ubiegać się o SDE?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, prokurator, kurator sądowy lub dyrektor zakładu karnego. Skazany może złożyć wniosek w każdym czasie, również po rozpoczęciu odbywania kary w zakładzie karnym.

Jakie są warunki udzielenia zezwolenia na SDE?

Zgodnie z art. 43a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego udziela sąd penitencjarny, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

W praktyce oznacza to, że sąd w pierwszej kolejności ocenia, czy skazany nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa innych osób. Ponadto, sąd bierze pod uwagę stopień demoralizacji skazanego, czyli to, czy skazany był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece nad małoletnim, przeciwko mieniu lub przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ważne jest również, aby skazany miał odpowiednie warunki do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, w tym stabilne miejsce zamieszkania i możliwość zapewnienia sobie opieki i pomocy osób bliskich.

Rola adwokata w uzyskaniu zgody na opaskę (SDE)

Adwokat – obrońca w sprawach karnych może udzielić skazanemu pomocy w uzyskaniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Adwokat może:

  • ocenić, czy skazany spełnia przesłanki do uzyskania zezwolenia na SDE,
  • sporządzić wniosek o udzielenie zezwolenia na SDE,
  • przygotować skazanego do przesłuchania przed sądem,
  • reprezentować skazanego w postępowaniu przed sądem penitencjarnym.

Adwokat może również pomóc skazanemu w uzyskaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd penitencjarny.

Podsumowanie

System dozoru elektronicznego to szansa dla skazanych na odbywanie kary w domu, wśród bliskich. Wniosek o udzielenie zezwolenia na SDE może złożyć obrońca skazanego. Adwokat Grzegorz Szafraniec – prowadzący Kancelarie Adwokacka w Myślenicach może udzielić skazanemu pomocy w uzyskaniu zgody na „opaskę” SDE osoby zainteresowane zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Adwokat Myślenice, Dobczyce, Sucha Beskidzka, Jordanów, Gdów, Wieliczka, Limanowa, Mszana Dolna.

ADWOKAT KORONAWIRUS

Adwokat Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Mszana Dolna

Wirus COVID-19 skomplikował nasze życie.

Epidemia nie dotyczy już wyłącznie naszego zdrowia, ale wpływa również na inne sfery życia codziennego. W tym na nasze finanse.
Z każdym dniem niepewności co do tego jak rozwinie się ta sytuacja zadajemy sobie kolejne pytania:

„Skąd wezmę pieniądze na kolejną ratę kredytu?”
„Jak wypłacą pracowników?”
„Co z podatkami i ZUSem?”
„Zakupiony wcześniej towar leży na zapleczu i psuje się. Czy jest coś, co mogę zrobić?”

Poszukującym odpowiedzi na te i inne pytania proponujemy telefon do nas. Nasza kancelaria w tym trudnym okresie uruchamia dyżur telefoniczny. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów będziemy obsługiwać zlecenia zdalnie. Zgłoszenia w zakresie pomocy z odroczeniem należności publicznoprawnych jak i zobowiązań prywatnych będą traktowane w sposób priorytetowy.
Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy

W przypadku spraw PILNYCH oraz SPRAW KARNYCH oferujemy pomoc na dotychczasowych zasadach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Proszę pamiętać, że profesjonalne usługi prawne świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria działa na terenie miast i gmin, Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Stróża, Pcim, Trzemeśnia, Wiśniowa, Jasienica, Bysina, Mszana Dolna, Tenczyn, Lubień, Skomielna Biała, Zasań, Zawada, Krzyszkowice, Głogoczów, Siepraw.

ZADZWOŃ DO NAS

Nadchodzi RODO / Adwokat Myślenice

Uwaga nadchodzi RODO / Nie takie RODO straszne / Adwokat Wojciech Szafraniec – Kancelaria Myślenice

RODO, jak w skrócie określa się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zacznie obowiązywać w naszym kraju z dniem 25 maja 2018 r. Warto dowiedzieć się co pociąga za sobą ta zmiana, szczególnie z perspektywy osób prowadzących przedsiębiorstwa.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej, bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oprócz zwykłych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy numer PESEL przepisy RODO wyróżniają także drugą kategorię – dane należące do szczególnej kategorii (kiedyś zwane danymi wrażliwymi). Należą do niej dane ujawniające informacje na temat –  między innymi –  pochodzenia etnicznego, światopoglądu, przekonań religijnych, seksualności i orientacji seksualnej czy też stanu zdrowia.

Regulacje zawarte w RODO mają na celu chronić dane dotyczące osób fizycznych, stąd obejmują wszystkie podmioty, które takie dane gromadzą, przechowują i przetwarzają. Wiele przedsiębiorstw zbiera dane osobowe na temat swoich pracowników i klientów. Często wynika to z obowiązku nakładanego przez przepisy prawa, lub z potrzeb biznesowych. Dostosowanie panujących w firmie procedur do wymagań RODO to między innymi przygotowanie odpowiednich dokumentów umożliwiających pozyskiwanie zgód na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych od klientów, zgłaszanie ewentualnych naruszeń, regulujących zasady obchodzenia się z danymi osobowymi przez pracowników. Dodatkowo rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych przez podmioty zatrudniające więcej niż 250 osób, podmioty gromadzące i przetwarzających dane, których ujawnienie może naruszyć czyjeś prawa lub wolności lub też podmioty przetwarzające szczególne kategorie danych. Często niezbędne będzie również przeorganizowanie przestrzeni biurowej czy też zakup odpowiednio zabezpieczonych komód i szaf.

Unia Europejska kładzie niezwykle silny nacisk na ochronę danych osobowych. Przepisy RODO w wielu miejscach nie nakładają konkretnych obowiązków, niejako przerzucając na firmy i instytucje konieczność samodzielnego opracowania i wdrożenia adekwatnych regulacji. Ta pozorna dowolność nie powinna jednak mylić – kary za niedostosowanie się do nowych przepisów mogą być bardzo wysokie i sięgać nawet 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Odpowiednie i kompleksowe przygotowanie firmy do nowych przepisów wymaga uprzedniej analizy poprzedzonej starannym audytem. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie optymalnych rozwiązać pozwalających na ochronę danych osobowych zgodnie ze standardem RODO bez ponoszenia zbędnych kosztów finansowych i organizacyjnych.

polski akt prawny

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w tej materii – zachęcamy do kontaktu z nami.

Proszę pamiętać, że profesjonalne usługi prawne świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria działa na terenie miast i gmin, Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Stróża, Pcim, Trzemeśnia, Wiśniowa, Jasienica, Bysina, Mszana Dolna, Tenczyn, Lubień, Skomielna Biała, Zasań, Zawada, Krzyszkowice, Głogoczów, Siepraw.

Bezpłatne porady prawne w Dobczycach

Bezpłatne Porady Prawne w Dobczycach – Adwokat NPP Dobczyce Myślenice 2024

Pragnę poinformować, że od stycznia 2018 r. nieprzerwanie udzielam bezpłatnych porad prawnych. Adwokacki z Myślenic przyjmują w każdy czwartek tygodnia od godz. 14:00 do 18:00 oraz w każdy piątek tygodnia w godz. od 8:00 do 12:00 w punkcie NPP mieszczącym się w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział V Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach ul. Rynek 22 w Dobczycach.

Punkt bezpłatnych porad prawnych został uruchomiony przy współpracy Gminy Dobczyce i Powiatu Myślenickiego i działa zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa m.in. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. – o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), świadczonej na rzecz uprawnionych osób przez adwokatów, mieści się:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  4. nieodpłatną mediację, lub

  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do skorzystania z programu bezpłatnych porad prawnych. Link do rejestracji online – porady adwokata

adwokat Wojciech Szafraniec, adwokat Grzegorz Szafraniec – Kancelaria Adwokacka w Myślenicach. Profesjonalne usługi prawnicze świadczy tylko adwokat lub radca prawny w Myślenicach

Szczegółowe warunki i zasady świadczenia bezpłatnych porad prawnych można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dobczyce https://www.dobczyce.pl/dzis-pierwszy-dzien-udzielania-bezplatnych-porad prawnych-w-dobczycach.html

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej

Co można zrobić gdy ktoś nam nie zapłaci za wykonaną pracę lub gdy nie odda nam długu? Adwokat Myślenice 

Proszę pamiętać, że profesjonalną pomoc prawną świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria świadczy usługi na terenie powiatu myślenickiego tj. Myślenice, Dobczyce, Sułkowice oraz w Mszanie Dolnej

Żaden środek prawny nie może dać absolutnej pewności, że uda nam się odzyskać całą należność od dłużnika, ale skorzystanie z przysługujących wierzycielowi uprawnień na pewno zwiększa nasze szanse na otrzymanie zapłaty. Jeżeli polubowne próby załatwienia sprawy spełzły na niczym to pozostaje nam postarać się w sądzie o nakaz zapłaty. Należy wiedzieć, że „nakaz nakazowi nierówny”.

przykładowy nakaz zapłaty

Najmocniejszy i najbardziej pożądany z perspektywy interesów wierzyciela jest nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Jego zasadniczą zaletą jest fakt, że stanowi on podstawę do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, więc nawet jeśli dłużnik postanowi wnieść zarzuty by zyskać na czasie, to nasza wierzytelność w trakcie trwania postępowania „nie rozpłynie się w powietrzu”. Dodatkowo, wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym wymaga opłaty sądowej w wysokości zaledwie 1,25% wartości przedmiotu sporu! 

Należy Pamiętać, że zawsze istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych – więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem

Oczywiście uzyskanie tak „komfortowego” nakazu zapłaty nie jest łatwe. By wnieść w powództwo w trybie nakazowym musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, nasze roszczenie musi mieć charakter pieniężny. Po drugie, trzeba je w odpowiedni sposób udowodnić i udokumentować. Do pozwu musimy załączyć albo dokument urzędowy stanowiący dowód na istnienie roszczenia, albo zaakceptowany przez dłużnika rachunek (zwykle jest to po prostu podpisana faktura), albo wezwanie do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, albo wreszcie zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

W typowych sytuacjach obrotu gospodarczego spełnienie któregoś z tych warunków zwykle nie jest trudne, ale nawet jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów pozwu w postępowaniu nakazowym nadal możemy postarać się o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Opłata sądowa wynosi wtedy 5% wartości przedmiotu sporu, a wydane nakaz zapłaty nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Dodatkowo wniesienie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni sprawia, że traci on moc i sprawa sądowa będzie musiała toczyć się normalnym trybem. Mimo to, jeżeli jesteśmy w stanie wykazać i udowodnić istnienie naszej wierzytelności i mamy przekonanie, że okoliczności jej zaistnienia nie budzą wątpliwości to możemy być niemal pewni, że taki nakaz otrzymamy i że będzie on stanowił kluczowe narzędzie w procesie egzekwowania należnej nam wierzytelności.

Warto również dodać, że w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10 000 nasz pozew będzie rozpatrywany w postępowaniu uproszczonym i powinien zostać sporządzony na specjalnym formularzu. Opłaty sądowe są w takiej sytuacji określane zgodnie z tabelą, która obejmuje kolejne „widełki” kwot stanowiących wartość przedmiotu sporu. Również w ramach procedury uproszczonej pozew w postępowaniu nakazowym jest „tańszy” niż pozew w postępowaniu upominawczym.

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version