Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

System dozoru elektronicznego – szansa na odbycie kary w domu

System dozoru elektronicznego – opaska szansą na odbycie kary w domu

System dozoru elektronicznego (SDE) to forma odbywania kary pozbawienia wolności, która polega na monitorowaniu skazanego w miejscu jego zamieszkania za pomocą specjalnych urządzeń elektronicznych. SDE jest równorzędną formą odbywania kary pozbawienia wolności, co oznacza, że skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze lub przedterminowe zwolnienie ze skróceniem kary. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w systemie dozoru elektronicznego może być odbywana kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku i 6 miesięcy. Adwokat do spraw karnych działający w Myślenicach, Dobczycach, Gdowie, Wieliczce, Suchej Beskidzkiej, Jordanowie, Mszanie Dolnej i Limanowej udzieli profesjonalnej pomocy przy ubieganiu się o opaskę SDE na każdym etapie postępowania.

Kto może ubiegać się o SDE?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, prokurator, kurator sądowy lub dyrektor zakładu karnego. Skazany może złożyć wniosek w każdym czasie, również po rozpoczęciu odbywania kary w zakładzie karnym.

Jakie są warunki udzielenia zezwolenia na SDE?

Zgodnie z art. 43a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego udziela sąd penitencjarny, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

W praktyce oznacza to, że sąd w pierwszej kolejności ocenia, czy skazany nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa innych osób. Ponadto, sąd bierze pod uwagę stopień demoralizacji skazanego, czyli to, czy skazany był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece nad małoletnim, przeciwko mieniu lub przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ważne jest również, aby skazany miał odpowiednie warunki do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, w tym stabilne miejsce zamieszkania i możliwość zapewnienia sobie opieki i pomocy osób bliskich.

Rola adwokata w uzyskaniu zgody na opaskę (SDE)

Adwokat – obrońca w sprawach karnych może udzielić skazanemu pomocy w uzyskaniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Adwokat może:

 • ocenić, czy skazany spełnia przesłanki do uzyskania zezwolenia na SDE,
 • sporządzić wniosek o udzielenie zezwolenia na SDE,
 • przygotować skazanego do przesłuchania przed sądem,
 • reprezentować skazanego w postępowaniu przed sądem penitencjarnym.

Adwokat może również pomóc skazanemu w uzyskaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd penitencjarny.

Podsumowanie

System dozoru elektronicznego to szansa dla skazanych na odbywanie kary w domu, wśród bliskich. Wniosek o udzielenie zezwolenia na SDE może złożyć obrońca skazanego. Adwokat Grzegorz Szafraniec – prowadzący Kancelarie Adwokacka w Myślenicach może udzielić skazanemu pomocy w uzyskaniu zgody na „opaskę” SDE osoby zainteresowane zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Adwokat Myślenice, Dobczyce, Sucha Beskidzka, Jordanów, Gdów, Wieliczka, Limanowa, Mszana Dolna.

Dział Spadku – najważniejsze informacje

# Dział spadku – co to jest i jak go przeprowadzić?

Dział spadku to proces podziału majątku spadkowego między osoby, które odziedziczyły go po zmarłym. Dział spadku może być konieczny w sytuacji, gdy jest kilku spadkobierców i nie chcą oni pozostawać w współwłasności całego majątku lub jego części. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest dział spadku, jakie są jego rodzaje i jak go przeprowadzić.

## Czym jest dział spadku?

Dział spadku polega na rozdysponowaniu rzeczy i praw wchodzących w skład majątku spadkowego do majątku poszczególnych spadkobierców. Dział spadku powoduje również zmianę w zakresie odpowiedzialności za długi zmarłego. Od momentu działu spadku każdy ze współspadkobierców odpowiada samodzielnie za długi zmarłego w stosunku do wielkości udziału jaki mu przypada w spadku.

Przed dokonaniem działu spadku wszyscy współspadkobiercy są współwłaścicielami całego majątku zmarłego i mogą nim wspólnie zarządzać i rozporządzać. Jednak każdy ze współspadkobierców może żądać podziału majątku i wydzielenia mu swojego udziału.

Dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe. Jeśli współspadkobiercom nie przeszkadza fakt bycia współwłaścicielami przedmiotów należących do zmarłego, mogą oni pozostawać w takiej sytuacji bezterminowo.

## Jakie są rodzaje działu spadku?

Dział spadku to proces rozdzielenia majątku spadkowego między osoby uprawnione do dziedziczenia po zmarłym. Dział spadku może być dokonany na dwa sposoby: umowny lub sądowy.

Umowny dział spadku polega na zawarciu umowy pomiędzy wszystkimi współspadkobiercami, w której określają oni sposób podziału majątku i ewentualne dopłaty lub spłaty między sobą. Umowa taka musi być sporządzona w formie aktu notarialnego i złożona do urzędu skarbowego w celu zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Umowny dział spadku jest możliwy tylko wtedy, gdy współspadkobiercy są zgodni co do wszystkich kwestii dotyczących podziału majątku i nie ma żadnych roszczeń ze strony osób trzecich (np. zapisobierców, wierzycieli).

Sądowy dział spadku następuje na wniosek jednego lub kilku współspadkobierców, którzy nie mogą dojść do porozumienia z innymi współspadkobiercami lub chcą dochodzić swoich praw przed sądem. Wniosek o dział spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub dla miejsca położenia majątku spadkowego lub jego znacznej części. Wniosek taki powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy i pozostałych współspadkobierców, informacje o stwierdzeniu nabycia spadku, składzie i wartości majątku oraz sposób podziału proponowany przez wnioskodawcę. Sąd rozstrzyga o składzie i wartości majątku oraz o sposobie podziału między współspadkobierców, biorąc pod uwagę ich udziały w spadku oraz inne okoliczności istotne dla sprawiedliwego rozwiązania sprawy.

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Czyli kto, kiedy i na jakich zasadach może zasiedzieć nieruchomość w Myślenicach, Sułkowicach, Dobczycach – Adwokat Myślenice

Zasiedzenie nieruchomości to forma nabycia własności, która często budzi wiele wątpliwości i nieporozumień. Oceniając własną sytuację warto znać podstawowe fakty, żeby móc stwierdzić czy istnieje realna szansa na nabycie nieruchomości w taki sposób i co będzie potrzebne do wykazania przed sądem. Często najlepiej zwrócić się z tym do adwokata – Adwokat Myślenice – kontakt

Zasiedzenie nieruchomości – działki – Kancelaria Adwokacka Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Siepraw, Pcim, Stróża, Tenczyn, Lubień, Mszana Dolna, Trzemeśnia, Lipnik, Zasań, Zawada, Borzęta, Brzączowice, Jasienica, Bysina – Adwokat Myślenice

Zgodnie z kodeksem cywilnym aby nabyć na własność nieruchomość poprzez zasiedzenie konieczne jest równoczesne spełnienie dwóch warunków. Pierwszy to posiadanie samoistne nieruchomości, zaś drugie to nieprzerwane trwanie tego posiadania przez odpowiedni okres czasu, to jest 20 lat w przypadku posiadania w dobrej wierze i 30 lat w przypadku posiadania w złej wierze. Jak widać pojawia się tu sporo terminów prawnych jakie wymagają doprecyzowania i objaśnienia bez którego bardzo trudno jest uchwycić istotę tej instytucji prawnej.

Pierwszym z nich jest „samoistne posiadanie”, które w świetle przepisów kodeksu cywilnego oznacza po prostu władanie rzeczą w taki sposób jak właściciel. Różni się to od posiadania zależnego, a więc takiego, w którym ktoś włada rzeczą, ale na podstawie tytułu prawnego dającego mu jedynie ograniczone władztwo. Takim posiadaczem zależnym jest na przykład najemca albo dzierżawca. W przeciwieństwie do nich samoistny posiadacz nie władca nieruchomością na podstawie udzielonego przez kogoś pozwolenia, lecz postępuje z nią jak ze swoją własnością. Szczegółowej pomocy w tej materii można uzyskać na spotkaniu z Adwokat Myślenice – kontakt

Aby móc zasiedzieć nieruchomość takie samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie 20 lat w wypadku dobrej wiary, a 30 lat w wypadku złej wiary. Dobra wiara oznacza, że posiadacz trwał w mylnym, ale uzasadnionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości. Ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy posiadacz obejmując nieruchomość w posiadanie wiedział, że nie jest jej właścicielem. W większości przypadków zasiedzenia nieruchomości zazwyczaj będzie to okres 30 lat – bowiem najczęściej wiemy, że nie jesteśmy „prawnymi” właścicielami nieruchomości.  

Spełnienie tych dwóch warunków sprawia, że możliwe jest nabycie na własność nieruchomości. Teoretycznie dzieje się to z mocy prawa i nie jest konieczne orzeczenie sądu w tej kwestii, ale w praktyce pewność sytuacji prawnej (szczególnie istotnej na przykład przy próbie sprzedania takiej nieruchomości) można uzyskać jedynie na drodze sądowej. Koszt wniosku to 2000 zł. niezależnie od wartości nieruchomości.

Samo postępowanie nie ma charakteru procesu, ale mogą się do niego zgłosić osoby zainteresowane, które wtedy staną się uczestnikami. Najczęściej są to oczywiście nominalni właściciele „zasiadywanej” nieruchomości. Mogą oni brać udział w postępowaniu i starać się wykazywać, że przesłanki zasiedzenia nie są spełnione. Oczywiście zasiadywać możemy całą działkę czy też nieruchomość, albo zasiadywać możemy część działki bądź nieruchomości. Zasiadując nieruchomość stajemy się właścicielami wszystkich jej części składowych tj. domu, stodoły, garażu itd.

Z uwagi na skomplikowany charakter procesu związanego z przeprowadzeniem zasiedzenia zalecamy pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Odpowiednią pomoc uzyskać można kontaktując się bezpośrednio z Naszą kancelarią Adwokat Myślenice- kontakt

Zachowek / Testament / Dział spadku / Myślenice

Adwokat od zachowku, spadku, testamentu w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach, Kancelaria prawa spadkowego

Adwokat Wojciech Szafraniec i Adwokat Grzegorz Szafraniec specjalizują się w sprawach dotyczących prawa spadkowego – w szczególności testamentów i prawa do zachowku. Prowadzimy sprawy sądowe o zapłatę zachowku – kompleksowo pomagamy klientom na każdym etapie sprawy – na etapie przedsądowym oraz procesu. Nasze usługi świadczymy to zarówno osobom ubiegającym się o zachowek, chcącym sporządzić testament, jak i tym kwestionujących obowiązek zapłaty zachowku – w całości lub części.  Kancelaria Adwokacka Myślenice – Adwokat Myślenice.

Instytucja zachowku jest bezpośrednio związana z innymi sprawami spadkowymi tj. stwierdzeniem nabycia spadku – na podstawie ustawy lub testamentu, działem spadku – w tym wypadku mamy do czynienia z zaliczeniami, rozliczeniami w ramach samego działu spadku.

Adwokat jako profesjonalny prawnik może pomóc w sprawach spadku, zachowku, działu spadku. W szczególności może pomóc  zaplanować dysponowanie majątkiem w sposób uniemożliwiający domaganie się zachowku lub istotnie ograniczający taką możliwość, ocenić możliwość domagania się zapłaty zachowku lub obrony przed żądaniem zapłaty zachowku, prowadzić negocjacje co do polubownego rozwiązania konfliktu powstałego na gruncie zachowku, a na koniec co najważniejsze reprezentować w postępowaniu sądowym dotyczącym zachowku.

Dla poszukujących profesjonalnego prawnika w sprawach spadku, zachowku, działu spadku mamy jedną podstawową radę – profesjonalne usługi prawnicze świadczy adwokat lub radca prawny w Myślenicach.

 

Zachowek – definicja / Adwokat Myślenice

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Oznacza on wartość wyrażoną w pieniądzu, (zawsze jest kwotą pieniężną) obliczoną w sposób określony szczegółowo w kodeksie cywilnym, w oparciu przede wszystkim o wartość aktywów i pasywów spadku oraz niektórych darowizn dokonanych przez spadkodawcę, która musi przypaść osobom uprawnionym do zachowku, należącym do najbliższej rodziny spadkodawcy. Zachowek może zostać pokryty przez powołanie do dziedziczenia (ustawowe lub testamentowe), zapis windykacyjny albo darowiznę, a w wypadku, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku w takiej postaci, może on żądać od spadkobierców (a w pewnych sytuacjach także od zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych) świadczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku (roszczenie o zachowek). Obowiązek zapłaty zachowku powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowychRatio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Zachowek – sprawa sądowa / Adwokat Myślenice

Zasadą jest, że gdy obowiązany do zapłaty zachowku nie chce dobrowolnie go uiścić, albo kwestionuje wysokość żądanej kwoty zachowku sprawę trzeba niezwłocznie skierować do sądu – tj. sporządzić pozew o zachowek. 

Jeżeli chcesz sporządzić pozew o zachowek lub musisz złożyć odpowiedź do sądu na pozew o zachowek – zostałeś pozwany najlepiej skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej, którą świadczą tylko adwokat albo radca prawny. 

Gdzie skierować pozew o zachowek? Jeżeli domagasz się kwoty, która nie przekracza 75.000 zł – do sądu rejonowego np. Sądu Rejonowego w Myślenicach. Jeżeli kwota zachowku przekracza wspomnianą kwotę 75.000 zł np. 150.000 zł to pozew o zachowek należy skierować do sądu okręgowego np. Sądu Okręgowego w Krakowie.

Do sądu w jakiej miejscowości należy skierować sprawę o zachowek? Zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o zachowek jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, jeżeli ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić (co oznacza, że mieszkał on stale za granicą lub nie jest znane ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce).

Kto jest zobowiązany z tytułu zachowku?

 

 • spadkobiercy powołani do dziedziczenia;

 • osoby, na rzecz których spadkodawca ustanowił zapis windykacyjny;

obdarowani darowizną doliczoną do spadku.

Wysokość zachowku? Jak obliczyć zachowek?

 

Wysokość zawsze określa się w oznaczonej kwocie pieniężnej, która zależy od:

 • wartości całego spadku;

 • wielkości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym;

 • czy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy;

 • czy uprawniony zstępny spadkodawcy jest osobą małoletnią.

Uprawnionemu, który jest trwale niezdolny do pracy, oraz małoletniemu zstępnemu należy się 2/3 udziału spadkowego, który przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Wszystkim pozostałym należy się 1/2 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym.

Jeżeli poszukujesz pomocy prawnej w zakresie spadków i chcesz się dowiedzieć więcej oraz mieszkasz w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach lub w okolicy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z adwokatem.

ADWOKAT KORONAWIRUS

Adwokat Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Mszana Dolna

Wirus COVID-19 skomplikował nasze życie.

Epidemia nie dotyczy już wyłącznie naszego zdrowia, ale wpływa również na inne sfery życia codziennego. W tym na nasze finanse.
Z każdym dniem niepewności co do tego jak rozwinie się ta sytuacja zadajemy sobie kolejne pytania:

„Skąd wezmę pieniądze na kolejną ratę kredytu?”
„Jak wypłacą pracowników?”
„Co z podatkami i ZUSem?”
„Zakupiony wcześniej towar leży na zapleczu i psuje się. Czy jest coś, co mogę zrobić?”

Poszukującym odpowiedzi na te i inne pytania proponujemy telefon do nas. Nasza kancelaria w tym trudnym okresie uruchamia dyżur telefoniczny. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów będziemy obsługiwać zlecenia zdalnie. Zgłoszenia w zakresie pomocy z odroczeniem należności publicznoprawnych jak i zobowiązań prywatnych będą traktowane w sposób priorytetowy.
Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy

W przypadku spraw PILNYCH oraz SPRAW KARNYCH oferujemy pomoc na dotychczasowych zasadach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Proszę pamiętać, że profesjonalne usługi prawne świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria działa na terenie miast i gmin, Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Stróża, Pcim, Trzemeśnia, Wiśniowa, Jasienica, Bysina, Mszana Dolna, Tenczyn, Lubień, Skomielna Biała, Zasań, Zawada, Krzyszkowice, Głogoczów, Siepraw.

ZADZWOŃ DO NAS

Nadchodzi RODO / Adwokat Myślenice

Uwaga nadchodzi RODO / Nie takie RODO straszne / Adwokat Wojciech Szafraniec – Kancelaria Myślenice

RODO, jak w skrócie określa się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zacznie obowiązywać w naszym kraju z dniem 25 maja 2018 r. Warto dowiedzieć się co pociąga za sobą ta zmiana, szczególnie z perspektywy osób prowadzących przedsiębiorstwa.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej, bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oprócz zwykłych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy numer PESEL przepisy RODO wyróżniają także drugą kategorię – dane należące do szczególnej kategorii (kiedyś zwane danymi wrażliwymi). Należą do niej dane ujawniające informacje na temat –  między innymi –  pochodzenia etnicznego, światopoglądu, przekonań religijnych, seksualności i orientacji seksualnej czy też stanu zdrowia.

Regulacje zawarte w RODO mają na celu chronić dane dotyczące osób fizycznych, stąd obejmują wszystkie podmioty, które takie dane gromadzą, przechowują i przetwarzają. Wiele przedsiębiorstw zbiera dane osobowe na temat swoich pracowników i klientów. Często wynika to z obowiązku nakładanego przez przepisy prawa, lub z potrzeb biznesowych. Dostosowanie panujących w firmie procedur do wymagań RODO to między innymi przygotowanie odpowiednich dokumentów umożliwiających pozyskiwanie zgód na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych od klientów, zgłaszanie ewentualnych naruszeń, regulujących zasady obchodzenia się z danymi osobowymi przez pracowników. Dodatkowo rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych przez podmioty zatrudniające więcej niż 250 osób, podmioty gromadzące i przetwarzających dane, których ujawnienie może naruszyć czyjeś prawa lub wolności lub też podmioty przetwarzające szczególne kategorie danych. Często niezbędne będzie również przeorganizowanie przestrzeni biurowej czy też zakup odpowiednio zabezpieczonych komód i szaf.

Unia Europejska kładzie niezwykle silny nacisk na ochronę danych osobowych. Przepisy RODO w wielu miejscach nie nakładają konkretnych obowiązków, niejako przerzucając na firmy i instytucje konieczność samodzielnego opracowania i wdrożenia adekwatnych regulacji. Ta pozorna dowolność nie powinna jednak mylić – kary za niedostosowanie się do nowych przepisów mogą być bardzo wysokie i sięgać nawet 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Odpowiednie i kompleksowe przygotowanie firmy do nowych przepisów wymaga uprzedniej analizy poprzedzonej starannym audytem. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie optymalnych rozwiązać pozwalających na ochronę danych osobowych zgodnie ze standardem RODO bez ponoszenia zbędnych kosztów finansowych i organizacyjnych.

polski akt prawny

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w tej materii – zachęcamy do kontaktu z nami.

Proszę pamiętać, że profesjonalne usługi prawne świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria działa na terenie miast i gmin, Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Stróża, Pcim, Trzemeśnia, Wiśniowa, Jasienica, Bysina, Mszana Dolna, Tenczyn, Lubień, Skomielna Biała, Zasań, Zawada, Krzyszkowice, Głogoczów, Siepraw.

Bezpłatne porady prawne w Dobczycach

Bezpłatne Porady Prawne w Dobczycach – Adwokat NPP Dobczyce Myślenice 2024

Pragnę poinformować, że od stycznia 2018 r. nieprzerwanie udzielam bezpłatnych porad prawnych. Adwokacki z Myślenic przyjmują w każdy czwartek tygodnia od godz. 14:00 do 18:00 oraz w każdy piątek tygodnia w godz. od 8:00 do 12:00 w punkcie NPP mieszczącym się w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział V Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach ul. Rynek 22 w Dobczycach.

Punkt bezpłatnych porad prawnych został uruchomiony przy współpracy Gminy Dobczyce i Powiatu Myślenickiego i działa zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa m.in. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. – o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), świadczonej na rzecz uprawnionych osób przez adwokatów, mieści się:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. nieodpłatną mediację, lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do skorzystania z programu bezpłatnych porad prawnych. Link do rejestracji online – porady adwokata

adwokat Wojciech Szafraniec, adwokat Grzegorz Szafraniec – Kancelaria Adwokacka w Myślenicach. Profesjonalne usługi prawnicze świadczy tylko adwokat lub radca prawny w Myślenicach

Szczegółowe warunki i zasady świadczenia bezpłatnych porad prawnych można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dobczyce https://www.dobczyce.pl/dzis-pierwszy-dzien-udzielania-bezplatnych-porad prawnych-w-dobczycach.html

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej

Co można zrobić gdy ktoś nam nie zapłaci za wykonaną pracę lub gdy nie odda nam długu? Adwokat Myślenice 

Proszę pamiętać, że profesjonalną pomoc prawną świadczy tylko adwokat lub radca prawny. Kancelaria świadczy usługi na terenie powiatu myślenickiego tj. Myślenice, Dobczyce, Sułkowice oraz w Mszanie Dolnej

Żaden środek prawny nie może dać absolutnej pewności, że uda nam się odzyskać całą należność od dłużnika, ale skorzystanie z przysługujących wierzycielowi uprawnień na pewno zwiększa nasze szanse na otrzymanie zapłaty. Jeżeli polubowne próby załatwienia sprawy spełzły na niczym to pozostaje nam postarać się w sądzie o nakaz zapłaty. Należy wiedzieć, że „nakaz nakazowi nierówny”.

przykładowy nakaz zapłaty

Najmocniejszy i najbardziej pożądany z perspektywy interesów wierzyciela jest nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Jego zasadniczą zaletą jest fakt, że stanowi on podstawę do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, więc nawet jeśli dłużnik postanowi wnieść zarzuty by zyskać na czasie, to nasza wierzytelność w trakcie trwania postępowania „nie rozpłynie się w powietrzu”. Dodatkowo, wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym wymaga opłaty sądowej w wysokości zaledwie 1,25% wartości przedmiotu sporu! 

Należy Pamiętać, że zawsze istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych – więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem

Oczywiście uzyskanie tak „komfortowego” nakazu zapłaty nie jest łatwe. By wnieść w powództwo w trybie nakazowym musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, nasze roszczenie musi mieć charakter pieniężny. Po drugie, trzeba je w odpowiedni sposób udowodnić i udokumentować. Do pozwu musimy załączyć albo dokument urzędowy stanowiący dowód na istnienie roszczenia, albo zaakceptowany przez dłużnika rachunek (zwykle jest to po prostu podpisana faktura), albo wezwanie do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, albo wreszcie zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

W typowych sytuacjach obrotu gospodarczego spełnienie któregoś z tych warunków zwykle nie jest trudne, ale nawet jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów pozwu w postępowaniu nakazowym nadal możemy postarać się o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Opłata sądowa wynosi wtedy 5% wartości przedmiotu sporu, a wydane nakaz zapłaty nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania zabezpieczającego. Dodatkowo wniesienie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni sprawia, że traci on moc i sprawa sądowa będzie musiała toczyć się normalnym trybem. Mimo to, jeżeli jesteśmy w stanie wykazać i udowodnić istnienie naszej wierzytelności i mamy przekonanie, że okoliczności jej zaistnienia nie budzą wątpliwości to możemy być niemal pewni, że taki nakaz otrzymamy i że będzie on stanowił kluczowe narzędzie w procesie egzekwowania należnej nam wierzytelności.

Warto również dodać, że w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10 000 nasz pozew będzie rozpatrywany w postępowaniu uproszczonym i powinien zostać sporządzony na specjalnym formularzu. Opłaty sądowe są w takiej sytuacji określane zgodnie z tabelą, która obejmuje kolejne „widełki” kwot stanowiących wartość przedmiotu sporu. Również w ramach procedury uproszczonej pozew w postępowaniu nakazowym jest „tańszy” niż pozew w postępowaniu upominawczym.

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek
Exit mobile version