Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Dział Spadku – najważniejsze informacje

# Dział spadku – co to jest i jak go przeprowadzić?

Dział spadku to proces podziału majątku spadkowego między osoby, które odziedziczyły go po zmarłym. Dział spadku może być konieczny w sytuacji, gdy jest kilku spadkobierców i nie chcą oni pozostawać w współwłasności całego majątku lub jego części. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest dział spadku, jakie są jego rodzaje i jak go przeprowadzić.

## Czym jest dział spadku?

Dział spadku polega na rozdysponowaniu rzeczy i praw wchodzących w skład majątku spadkowego do majątku poszczególnych spadkobierców. Dział spadku powoduje również zmianę w zakresie odpowiedzialności za długi zmarłego. Od momentu działu spadku każdy ze współspadkobierców odpowiada samodzielnie za długi zmarłego w stosunku do wielkości udziału jaki mu przypada w spadku.

Przed dokonaniem działu spadku wszyscy współspadkobiercy są współwłaścicielami całego majątku zmarłego i mogą nim wspólnie zarządzać i rozporządzać. Jednak każdy ze współspadkobierców może żądać podziału majątku i wydzielenia mu swojego udziału.

Dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe. Jeśli współspadkobiercom nie przeszkadza fakt bycia współwłaścicielami przedmiotów należących do zmarłego, mogą oni pozostawać w takiej sytuacji bezterminowo.

## Jakie są rodzaje działu spadku?

Dział spadku to proces rozdzielenia majątku spadkowego między osoby uprawnione do dziedziczenia po zmarłym. Dział spadku może być dokonany na dwa sposoby: umowny lub sądowy.

Umowny dział spadku polega na zawarciu umowy pomiędzy wszystkimi współspadkobiercami, w której określają oni sposób podziału majątku i ewentualne dopłaty lub spłaty między sobą. Umowa taka musi być sporządzona w formie aktu notarialnego i złożona do urzędu skarbowego w celu zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Umowny dział spadku jest możliwy tylko wtedy, gdy współspadkobiercy są zgodni co do wszystkich kwestii dotyczących podziału majątku i nie ma żadnych roszczeń ze strony osób trzecich (np. zapisobierców, wierzycieli).

Sądowy dział spadku następuje na wniosek jednego lub kilku współspadkobierców, którzy nie mogą dojść do porozumienia z innymi współspadkobiercami lub chcą dochodzić swoich praw przed sądem. Wniosek o dział spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub dla miejsca położenia majątku spadkowego lub jego znacznej części. Wniosek taki powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy i pozostałych współspadkobierców, informacje o stwierdzeniu nabycia spadku, składzie i wartości majątku oraz sposób podziału proponowany przez wnioskodawcę. Sąd rozstrzyga o składzie i wartości majątku oraz o sposobie podziału między współspadkobierców, biorąc pod uwagę ich udziały w spadku oraz inne okoliczności istotne dla sprawiedliwego rozwiązania sprawy.

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek