Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Czyli kto, kiedy i na jakich zasadach może zasiedzieć nieruchomość w Myślenicach, Sułkowicach, Dobczycach – Adwokat Myślenice

zasiedzenie myślenice prawnik adwokat

Zasiedzenie nieruchomości to forma nabycia własności, która często budzi wiele wątpliwości i nieporozumień. Oceniając własną sytuację warto znać podstawowe fakty, żeby móc stwierdzić czy istnieje realna szansa na nabycie nieruchomości w taki sposób i co będzie potrzebne do wykazania przed sądem. Często najlepiej zwrócić się z tym do adwokata – Adwokat Myślenice – kontakt

Zasiedzenie nieruchomości – działki – Kancelaria Adwokacka Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Siepraw, Pcim, Stróża, Tenczyn, Lubień, Mszana Dolna, Trzemeśnia, Lipnik, Zasań, Zawada, Borzęta, Brzączowice, Jasienica, Bysina – Adwokat Myślenice

Zgodnie z kodeksem cywilnym aby nabyć na własność nieruchomość poprzez zasiedzenie konieczne jest równoczesne spełnienie dwóch warunków. Pierwszy to posiadanie samoistne nieruchomości, zaś drugie to nieprzerwane trwanie tego posiadania przez odpowiedni okres czasu, to jest 20 lat w przypadku posiadania w dobrej wierze i 30 lat w przypadku posiadania w złej wierze. Jak widać pojawia się tu sporo terminów prawnych jakie wymagają doprecyzowania i objaśnienia bez którego bardzo trudno jest uchwycić istotę tej instytucji prawnej.

Pierwszym z nich jest „samoistne posiadanie”, które w świetle przepisów kodeksu cywilnego oznacza po prostu władanie rzeczą w taki sposób jak właściciel. Różni się to od posiadania zależnego, a więc takiego, w którym ktoś włada rzeczą, ale na podstawie tytułu prawnego dającego mu jedynie ograniczone władztwo. Takim posiadaczem zależnym jest na przykład najemca albo dzierżawca. W przeciwieństwie do nich samoistny posiadacz nie władca nieruchomością na podstawie udzielonego przez kogoś pozwolenia, lecz postępuje z nią jak ze swoją własnością. Szczegółowej pomocy w tej materii można uzyskać na spotkaniu z Adwokat Myślenice – kontakt

Aby móc zasiedzieć nieruchomość takie samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie 20 lat w wypadku dobrej wiary, a 30 lat w wypadku złej wiary. Dobra wiara oznacza, że posiadacz trwał w mylnym, ale uzasadnionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości. Ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy posiadacz obejmując nieruchomość w posiadanie wiedział, że nie jest jej właścicielem. W większości przypadków zasiedzenia nieruchomości zazwyczaj będzie to okres 30 lat – bowiem najczęściej wiemy, że nie jesteśmy „prawnymi” właścicielami nieruchomości.  

Spełnienie tych dwóch warunków sprawia, że możliwe jest nabycie na własność nieruchomości. Teoretycznie dzieje się to z mocy prawa i nie jest konieczne orzeczenie sądu w tej kwestii, ale w praktyce pewność sytuacji prawnej (szczególnie istotnej na przykład przy próbie sprzedania takiej nieruchomości) można uzyskać jedynie na drodze sądowej. Koszt wniosku to 2000 zł. niezależnie od wartości nieruchomości.

Samo postępowanie nie ma charakteru procesu, ale mogą się do niego zgłosić osoby zainteresowane, które wtedy staną się uczestnikami. Najczęściej są to oczywiście nominalni właściciele „zasiadywanej” nieruchomości. Mogą oni brać udział w postępowaniu i starać się wykazywać, że przesłanki zasiedzenia nie są spełnione. Oczywiście zasiadywać możemy całą działkę czy też nieruchomość, albo zasiadywać możemy część działki bądź nieruchomości. Zasiadując nieruchomość stajemy się właścicielami wszystkich jej części składowych tj. domu, stodoły, garażu itd.

Z uwagi na skomplikowany charakter procesu związanego z przeprowadzeniem zasiedzenia zalecamy pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Odpowiednią pomoc uzyskać można kontaktując się bezpośrednio z Naszą kancelarią Adwokat Myślenice- kontakt

Zachowek / Testament / Dział spadku / Myślenice

Adwokat od zachowku, spadku, testamentu w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach, Kancelaria prawa spadkowego

Adwokat Wojciech Szafraniec i Adwokat Grzegorz Szafraniec specjalizują się w sprawach dotyczących prawa spadkowego – w szczególności testamentów i prawa do zachowku. Prowadzimy sprawy sądowe o zapłatę zachowku – kompleksowo pomagamy klientom na każdym etapie sprawy – na etapie przedsądowym oraz procesu. Nasze usługi świadczymy to zarówno osobom ubiegającym się o zachowek, chcącym sporządzić testament, jak i tym kwestionujących obowiązek zapłaty zachowku – w całości lub części.  Kancelaria Adwokacka Myślenice – Adwokat Myślenice.

Instytucja zachowku jest bezpośrednio związana z innymi sprawami spadkowymi tj. stwierdzeniem nabycia spadku – na podstawie ustawy lub testamentu, działem spadku – w tym wypadku mamy do czynienia z zaliczeniami, rozliczeniami w ramach samego działu spadku.

Adwokat jako profesjonalny prawnik może pomóc w sprawach spadku, zachowku, działu spadku. W szczególności może pomóc  zaplanować dysponowanie majątkiem w sposób uniemożliwiający domaganie się zachowku lub istotnie ograniczający taką możliwość, ocenić możliwość domagania się zapłaty zachowku lub obrony przed żądaniem zapłaty zachowku, prowadzić negocjacje co do polubownego rozwiązania konfliktu powstałego na gruncie zachowku, a na koniec co najważniejsze reprezentować w postępowaniu sądowym dotyczącym zachowku.

Dla poszukujących profesjonalnego prawnika w sprawach spadku, zachowku, działu spadku mamy jedną podstawową radę – profesjonalne usługi prawnicze świadczy adwokat lub radca prawny w Myślenicach.

 

Zachowek – definicja / Adwokat Myślenice

spadek adwokat myślenice dobczyce sułkowiceZachowek to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Oznacza on wartość wyrażoną w pieniądzu, (zawsze jest kwotą pieniężną) obliczoną w sposób określony szczegółowo w kodeksie cywilnym, w oparciu przede wszystkim o wartość aktywów i pasywów spadku oraz niektórych darowizn dokonanych przez spadkodawcę, która musi przypaść osobom uprawnionym do zachowku, należącym do najbliższej rodziny spadkodawcy. Zachowek może zostać pokryty przez powołanie do dziedziczenia (ustawowe lub testamentowe), zapis windykacyjny albo darowiznę, a w wypadku, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku w takiej postaci, może on żądać od spadkobierców (a w pewnych sytuacjach także od zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych) świadczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku (roszczenie o zachowek). Obowiązek zapłaty zachowku powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowychRatio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Zachowek – sprawa sądowa / Adwokat Myślenice

Zasadą jest, że gdy obowiązany do zapłaty zachowku nie chce dobrowolnie go uiścić, albo kwestionuje wysokość żądanej kwoty zachowku sprawę trzeba niezwłocznie skierować do sądu – tj. sporządzić pozew o zachowek. 

Jeżeli chcesz sporządzić pozew o zachowek lub musisz złożyć odpowiedź do sądu na pozew o zachowek – zostałeś pozwany najlepiej skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej, którą świadczą tylko adwokat albo radca prawny. 

Gdzie skierować pozew o zachowek? Jeżeli domagasz się kwoty, która nie przekracza 75.000 zł – do sądu rejonowego np. Sądu Rejonowego w Myślenicach. Jeżeli kwota zachowku przekracza wspomnianą kwotę 75.000 zł np. 150.000 zł to pozew o zachowek należy skierować do sądu okręgowego np. Sądu Okręgowego w Krakowie.

Do sądu w jakiej miejscowości należy skierować sprawę o zachowek? Zgodnie z art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy o zachowek jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, jeżeli ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić (co oznacza, że mieszkał on stale za granicą lub nie jest znane ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce).

Kto jest zobowiązany z tytułu zachowku?

 

  • spadkobiercy powołani do dziedziczenia;

  • osoby, na rzecz których spadkodawca ustanowił zapis windykacyjny;

obdarowani darowizną doliczoną do spadku.

Wysokość zachowku? Jak obliczyć zachowek?

 

Wysokość zawsze określa się w oznaczonej kwocie pieniężnej, która zależy od:

  • wartości całego spadku;

  • wielkości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym;

  • czy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy;

  • czy uprawniony zstępny spadkodawcy jest osobą małoletnią.

Uprawnionemu, który jest trwale niezdolny do pracy, oraz małoletniemu zstępnemu należy się 2/3 udziału spadkowego, który przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Wszystkim pozostałym należy się 1/2 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym.

Jeżeli poszukujesz pomocy prawnej w zakresie spadków i chcesz się dowiedzieć więcej oraz mieszkasz w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach lub w okolicy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z adwokatem.

Kancelaria Adwokacka w Myślenicach, Adwokat Myślenice, Rozwód, Zasiedzenie, Spadek, Testament, Zachowek